تعرفه ها

نرخ و قیمت خدمات ترجمه در تهران و سایر شهرهای ایران در سال ۱۳۹۷ برای زبان انگلیسی و سایر زبان ها و مترجم رسمی و دفاتر دارالترجمه رسمی، براساس نرخنامه مصوب کانون مترجمان رسمی ایران، محاسبه می گردد.